Bonvenon al la paĝaro de KAE – Klubo de la Amikoj de Esperanto!

KAE (Klubo de la Amikoj de Esperanto) estas esperantista asocio de Kiliba – vilaĝo, situanta en la provinco Suda Kivuo de Demokratia Respubliko Kongo. KAE ne simple estas esperantista asocio, sed ankaŭ komunumo de samideanoj, kiuj kredas, ke ni ĉiuj, agante kune laŭ la principoj de homaranismo kaj esperantismo, povas plibonigi la mondon.

Nia komunumo prizorgas orfejon kaj lernejon por georfoj, en kiu ni instruas interalie ankaŭ  Esperanton. KAE posedas kelkajn kampojn, kultivado de kiuj disponigas nutraĵon kaj monrimedojn por la orfejo kaj aliaj projektoj.

Gvidanto de KAE estas la sinjoro Mana Namutema Brinson, kiu lernis Esperanton de la Nederlandano Hans Bakker, persono, bone konata de multaj esperantistoj. La gvidanton helpas forte laboranta teamo de aktivuloj.

Certe, en sia agado KAE bezonas ĉian helpon. Kiel vi povas helpi – legu sube sur tiu ĉi paĝo, sed komence konatiĝu skize kun niaj projektoj.

Pli detale pri KAE vi povas legi sur aparta paĝo, pli detale pri niaj projektoj legu ĉi tie.

Niaj projektoj

KAE okazigas multflankan aktivadon. Ni dividas niajn projektojn je senprofitaj kaj profitodonaj. Ni uzas la enspezon, kiun ni ricevas el la profitodonaj projektoj, por subteni niajn senprofitajn projektojn. Niaj profitodonaj projektoj ne nur donas profiton al ni, sed ankaŭ plibonigas la ekonomian staton de nia vilaĝo kaj la vivon de niaj samvilaĝanoj.

Ankaŭ ekzistas en KIliba eklezia Komunumo. Mana Brinson ankaŭ en tio havas gvidantan funkcion. Li estas unu el la pastoroj, kaj la nomo de la eklezio estas: 8e CEPAC Smirna Muhungu. 8e CEPAC signifas franclingve ”Huitième Communauté des  Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale” (Oka komunumo de Pentekostisma Eklezio en Centra Afriko – oni numerigas ĉiujn protestantajn ekleziojn en Centra Afriko). La Esperanto-klubo entute estas parto de tio. Kune KAE kaj la Eklezio prizorgas la Hospitalon kaj Apotekon.

Jen niaj projektoj senprofitaj:

1. La orfejo. KAE prizorgas ĉirkaŭ 200 georfojn, kiuj restis sen gepatroj pro la milito, okazinta en nia regiono antaŭ nelonge kaj pro aliaj kialoj.

2. La lernejo. KAE prizorgas lernejon por la georfoj, kie ili povas lerni diversajn fakojn kaj ricevi rutinojn en diversaj metioj. La lernejo havas tri nivelojn: elementa (infanĝardeno), baza (6 jaroj) kaj mezgrada (4 jaroj). Niaj lernantoj trapasas ŝtatajn ekzamenojn kaj ricevas atestilojn, kiuj ebligas al ili lerni plu en la universitato aŭ labori.

3. Kursoj de Esperanto por plenkreskuloj. Ni okazigas regulajn kursojn de Esperanto en 4 lokoj en Kiliba (4 grupoj po 50 homoj) kaj ni havas ankaŭ 1 grupon en Ruando (urbo Kamembe, distrikto de Cyangugu).

4. Hospitalo kaj apoteko. Antaŭ nelonge ni malfermis unuan en nia vilaĝo privatan hospitalon kaj apotekon, ĉar bezono je medicina prizorgo estas grandega en nia regiono. Malsanulojn, kiuj ne kapablas pagi por kuracado, ni prizorgas senpage. Malgraŭ ke la hospitalo kaj apoteko alportas etan enspezon, la elspezoj multe superas enspezojn, tial ni alkalkulas tiun ĉi projekton al la senprofitaj.

5. Helpado al maljunuloj kaj malfortuloj. KAE helpas al multaj maljunuloj kaj malfortuloj finance, materiale kaj tiel plu.

6. Zorgado pri la ĉirkaŭa medio. KAE okazigas purigadon de la ĉirkaŭaĵo por protekti la naturon kaj instrui la infanojn ami ĝin.

Jen niaj profitodonaj projektoj:

1. Kultivado de la kampoj. Kiel jam dirite, KAE posedas kelkajn kampojn, el kies produktoj ni nutras la georfojn. Tamen la kampoj donas pli da produkto ol ni povas manĝi kaj tial ni ricevas certan enspezon, kiu estas uzata por aĉeto de vestoj, lerniloj, benkoj, manĝaĵoj, kiujn ni ne produktas mem, kaj tiel plu.

Kion ni jam havas: kampojn (5 hektarojn), ĉarumojn por transporti aĵojn al/de la kampoj.

Eblo evoluigi la projekton: pli da mono ebligus aĉeton de maŝinoj por kampokultivado, kio altigus produktivon de la kampoj kaj sekve la enspezon.

2. Bestbredado. KAE bredas: anasojn, kokojn, kaprojn, porkojn, kuniklojn. Parton el tio ni manĝas, parton ni vendas.

Kion ni jam havas: 20 geanasojn, 17 gekokojn, 20 gekaprojn, 6 geporkojn, 10 gekuniklojn.

Eblo evoluigi la projekton: pli da mono ebligus plimultigon de nia bestaro.

3. Komercado. Loĝantoj de nia regiono havas multajn bezonojn, kiujn tute ne kontentigas la ekzistanta komerca sistemo. Tial KAE komercas kun bona profito. Dank’ al starta kapitalo, kiun ni kolektis, ni komencis komerci per tabulkomputiloj kaj poŝtelefonoj.

Kion ni jam havas: establitan komercadon per tabulkomputiloj kaj poŝtelefonoj.

Eblo evoluigi la projekton: pli da mono ebligus:

  • plivastigon de nia sortimento. La plej utila por la vilaĝanoj kaj sekve pli profitodona estus komercado per sunpaneloj, kio helpus ankaŭ solvi la problemon pri elektro en nia regiono.
  • malfermon (aĉeton aŭ luprenon) de konstanta ejo, kie ni povus vendi niajn varojn kaj eventuale –
  • aranĝi retkafejon. Nun por retumi multaj vilaĝanoj estas devigitaj veturi al la urbo Bukavu. Mono, kiun ili pagas tie, povus veni al ni.

4. Pruntetoj. KAE pruntedonas monon al vidvinoj, kiuj multas en nia vilaĝo (post la lasta milito). Ni pruntedonas po $100 por monato je tre favoraj kondiĉoj. Tio helpas al vidvinoj vivteni kaj al KAE pli bone zorgi la senprofitajn projektojn.

Kion ni jam havas: $5000, rezervitan por la pruntetoj.

Eblo evoluigi la projekton: pli da mono ebligus pligrandigi la maksimuman sumon de la pruntetoj kaj la nombron de vidvinoj, kiuj ricevas ilin.

5. Publika trafiko. La publika trafiko en nia regiono estas ne tre evoluinta, tial ni volas plibonigi la situacion. Tiucele ni aĉetis motorciklon kaj dungis stiriston, kiu transportas homojn tra la vilaĝo kaj al la najbaraj urboj. Ni elektis motorciklon, ĉar ĝia ekspluatado estas pli malmultekosta niaregione ol ekspluatado de aŭtoj.

Kion ni jam havas: motorciklon kaj dungitan stiriston.

Eblo evoluigi la projekton: pli da mono ebligus aĉeton de plia motorciklo, aŭto aŭ eĉ buseto, dungon de novaj homoj kaj kreskon de profito.

6. Aliaj profitodonaj projektoj: KAE profitas ankaŭ el:

  • luigo de niaj ejoj;
  • luigo de la ĉarumoj;
  • kudrejo;
  • sapfabriko;
  • vendado de konstrumaterialoj, kolektitaj dum purigadoj de la ĉirkaŭaĵo.

Pli detale pri ĉiuj niaj projektoj vi povas legi sur aparta paĝo.

Kiel vi povas helpi?

1. Konsiloj. KAEanoj ne estas spertaj ekonomiistoj, tial ni bezonas bonajn konsilojn de spertuloj, kiel pli bone uzi la eblojn, kiujn donas al ni la rimedoj, kiujn ni jam havas.

2. Volontulado. Ni pretas akcepti esperantistojn-volontulojn, kiuj volas helpi al ni senpage. Ni povas disponigi: nutraĵon kaj lokon por dormi. Se vi havas propran tendon – venu kun ĝi. Eventualaj sferoj de volontulado: instruado (iu ajn fako: Esperanto, metioj, franca lingvo, aritmetiko, geografio, religio, kuirado, muziko, kampoj…), kuracado (helpi en la hospitalo ĉu kiel doktoro aŭ kiel flegisto), infanvartado, konstruado kaj tiel plu.

3. Donacoj. Vi povas donaci: monon, librojn, materialojn, kaj tiel plu.

4. Investo. Kiel vi vidas, KAE efektivigas kelkajn profitodonajn projektojn, kiuj povus doni pli da profito, se oni investus pli da mono. Tial ni invitas ĉiujn esperantistojn investi en niajn projektojn. Tiamaniere vi helpos al Esperanto en Afriko, kontribuos al plibonigo de la ekonomia stato de nia regiono, plifortigos esperantistan solidarecon, faros nian kruelan mondon iom pli bona kaj… ricevos certan profiton el nia kunlaboro.

Nia ideo estas inspirita de la koncepto “akcia societo”, sed dume ni ne tre certas: ĉu multaj homoj reeĥos al nia propono, ĉu ni kolektos sufiĉan monon, ĉu nenio malhelpos al niaj projektoj. Alivorte, ĉio estas dume eksperimento. Tial ni proponas al la esperantistaro koncepton de donacsimila investo:

1. Se homo donas al KAE pli ol $999, li rajtas kondiĉi, ke la donaĵo konsideriĝu donacsimila investo.

2. La investinto ricevas nur ĉiumonatan procenton, li ne rericevas la tutan sumon aŭ iun ĝian parton post iu datlimo aŭ laŭ postulo.

3. La ĉiumonata pago al la investinto estas 2% de la investita sumo. KAE rajtas ŝanĝi tiun valoron depende de sia ekonomia situacio.

4. La investinto povas cedi sian rajton je procento al alia persono.

5. Se KAE ne havos eblon pagi procenton iumonate, la investinto ne rajtas jure postuli ĝin.

6. Se KAE ne havas eblon pagi procenton iumonate, ĝi klopodos ĝustatempe averti ĉiujn investintojn pri la neeblo pagi la procenton kaj prezenti detalan raporton pri la kialoj de tio.

Ni riskas ĉi-kaze nian reputacion kaj sukceson de la tuta afero, tial ni klopodos ĉiel eviti la misuzon de via fido.

5. Ajna alia helpo. Se vi havas proprajn ideojn pri la manieroj helpi nian agadon – ne hezitu kontakti nin. Interalie KAE jam nun povas danki Taŭrionon, nian amikon el Rusio, kiu helpis al ni krei ĉi tiun retejon kaj disponigis por ĝi servilan spacon.